Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite van De Reüniecommissie. Je wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar jij je akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt volledig op risico van de gebruiker.

De Reüniecommissie spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin De Reüniecommissie als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan De Reüniecommissie niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De Reüniecommissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Reüniecommissie behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding. De Reüniecommissie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Het is niet toegestaan deze internetsite zodanig te gebruiken dat:

● het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen;

● het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen;

● de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten;

● gebruik leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. De Reüniecommissie aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

De Reüniecommissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

● Vanwege een belemmerende toegang tot de diensten van De Reüniecommissie en garantie met betrekking tot het functioneren van de site De Reüniecommissie

● Voor eventuele virussen op de site of de server van De Reüniecommissie die de informatie toegankelijk maakt.

● Voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@dereuniecommissie.nl.

Laatst gewijzigd op: 16-04-2019