Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden De Reüniecommissie

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de diensten van G.G.I.R. B.V. handelend onder de naam De Reüniecommissie, statutair gevestigd aan de Haddingestraat 30 te (9711 KE) Groningen en ingeschreven is in het handelsregister onder nummer 61344486, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.A. van Wermeskerken, hierna genoemd ‘De Reüniecommissie’

1. Dienstverlening De Reüniecommissie

Wat De Reüniecommissie is en wat de diensten inhouden, wordt in dit artikel uitgelegd.

1.1 De Reüniecommissie biedt als onderdeel van haar dienstverlening betreffende het organiseren van reünies een gebruiksvriendelijk online platform, waarbij gebruikers (reünisten) onderling, met hun oorspronkelijke school of andere herenigende organisatie en met De Reüniecommissie zelf contact kunnen leggen en onderhouden. De diensten samenhangend met dit online platform worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden.

1.2 De inhoud van gedeelde bestanden en de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van De Reüniecommissie wordt niet inhoudelijk door De Reüniecommissie gereguleerd. De Reüniecommissie oefent dan ook geen controle uit over de kwaliteit, rechtmatigheid, veiligheid, juistheid of integriteit van de verschillende onderdelen van de dienst.

1.3 Vanwege de vele technische factoren, grotendeels buiten de macht van De Reüniecommissie, kan De Reüniecommissie niet garanderen dat haar diensten altijd, zonder storingen of onderbrekingen toegankelijk zijn.

1.4 De Reüniecommissie is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst of gearchiveerde bestanden toegankelijk te houden.

2. Account

Deelname aan de diensten van De Reüniecommissie gaat door middel van een persoonlijk account.

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van De Reüniecommissie maak je een account aan, eventueel op uitnodiging van een ander. Voor dit account maak je vervolgens een profiel aan van jezelf, zoals wordt omschreven in het registratieproces.

2.2 Wanneer je een account en een profiel hebt aangemaakt kun je toegang verkrijgen over specifieke reünies die worden georganiseerd en kun je berichten of content delen op de door jou gekozen wijze aan een afgeschermde groep van gebruikers. Ook kun je anderen uitnodigen voor geselecteerde reünies.

2.3 Je garandeert De Reüniecommissie dat de informatie betreffende je persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, die je aan De Reüniecommissie verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Het is niet toegestaan om accounts aan te maken op een fictieve naam of op naam van een ander, tenzij die andere persoon je daarvoor opdracht en toestemming heeft gegeven. Je stemt ermee in dat De Reüniecommissie je gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van je account.

2.4 Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account bij De Reüniecommissie. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je achttien (18) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account bij De Reüniecommissie.

2.5 Je account is persoonlijk en je zult anderen geen toegang verlenen tot de diensten van De Reüniecommissie door middel van jouw account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je inloggegevens waaronder het wachtwoord van je account voor anderen. Indien derden jouw account hebben gebruikt, dien je De Reüniecommissie daar meteen van op de hoogte te stellen. Tot die tijd ben je zelf aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik door derden, zelfs als dit zonder jouw wetenschap of toestemming gebeurt. Accounts kunnen door de beheerder worden verwijderd. Accounts worden verwijderd in de vorm van soft-deletes.

2.6 Op diensten van De Reüniecommissie geldt geen herroepingsrecht. Speciale verzoeken kunnen worden ingediend per e-mail. 

3. Regels voor gebruik

Bij het gebruik van de diensten van De Reüniecommissie houd je je aan gangbare normen en gedraag je je netjes.

3.1 Je staat er voor in dat je in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden zal handelen en dat je bevoegd bent om gebruikt te maken van de diensten van De Reüniecommissie. Daarnaast sta je er jegens De Reüniecommissie voor in dat je altijd de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden en wetten en regelgeving zult nakomen en dat je de rechten van derden zult respecteren.

3.2 Je vergewist je ervan dat de door jou toegevoegde gegevens en bestanden rechtmatig en passend zijn, geen pornografie bevatten en geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder het recht op privacy en intellectuele eigendomsrechten van anderen.

3.3 De Reüniecommissie behoudt zich het recht voor (delen van) de toegevoegde gegevens en bestanden van haar platform en website te verwijderen of te weigeren indien zij deze inbreuk makend, onrechtmatig of ongepast acht, al dan niet na klachten van derden, of wanneer De Reüniecommissie de risico’s daarop groot acht. Je vrijwaart De Reüniecommissie voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door jou of via jouw account toegevoegde gegevens en bestanden.

3.4 Met het toevoegen van gegevens en bestanden aan het platform en de website van De Reüniecommissie ben je respectvol toe naar anderen en onthoud je je bovendien van het verspreiden of gebruiken van materiaal dat programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, ontoegankelijk of onbruikbaar maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van De Reüniecommissie te omzeilen.

3.5 Door bestanden, gegevens en/of materialen te delen via de diensten van De Reüniecommissie sta je er jegens De Reüniecommissie voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien daarvan en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart De Reüniecommissie en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms-) recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Kosten die De Reüniecommissie maakt of de schade die De Reüniecommissie hierdoor lijdt zullen door jou worden vergoed.

4. Intellectuele eigendomsrechten van De Reüniecommissie

De diensten van De Reüniecommissie zijn in beginsel het intellectuele eigendom van De Reüniecommissie en jij als gebruiker mag daar onder voorwaarden gebruik van maken.

4.1 Je erkent dat de diensten, het platform en de website van De Reüniecommissie inhoud, programma’s, bestanden en vormgeving bevat waarvan de intellectuele eigendomsrechten toekomen aan De Reüniecommissie, haar licentiegevers en/of andere gebruikers van de diensten van De Reüniecommissie. Niets in deze gebruiksvoorwaarden of op de website van De Reüniecommissie heeft als strekking om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen.

4.2 De Reüniecommissie verleent onder de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de hiervoor genoemde inhoud, vormgeving, bestanden en programma’s te gebruiken op de wijze en in het format zoals deze bestanden door de diensten van De Reüniecommissie ter beschikking worden gesteld.

4.3 Het is uitdrukkelijk verboden om de hiervoor genoemde inhoud, vormgeving, bestanden en programma’s te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, substantiële delen of herhaald systematisch niet-substantiële delen van de gegevens her te gebruiken, tenzij De Reüniecommissie of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

4.4 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4.5 Het verlenen van een gebruiksrecht op diensten van De Reüniecommissie behelst in geen geval een overdracht van enig recht van intellectueel eigendom van De Reüniecommissie.

5. Intellectuele eigendomsrechten van gebruiker

Alles wat jij in beginsel deelt via de diensten van De Reüniecommissie blijft in principe van jou, maar je geeft De Reüniecommissie wel toestemming om het te gebruiken voor het goed kunnen functioneren van de diensten.

5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de berichten en andere content die door jou via de diensten van De Reüniecommissie ter beschikking worden gesteld aan andere gebruikers.

5.2 Je erkent en stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen van films, bestanden, gegevens en/of materialen via het platform van De Reüniecommissie, je automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent aan De Reüniecommissie om de bestanden, gegevens en materialen te gebruiken en te verwerken in de breedste zin van het woord in het kader van haar dienstverlening.

5.3 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt via het platform van De Reüniecommissie gebruikt zullen worden in het kader van de dienstverlening van De Reüniecommissie. Je erkent dat het mogelijk is dat de door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen door derden gebruikt kunnen worden op manieren die strijdig zijn met deze gebruiksvoorwaarden. De Reüniecommissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden door andere gebruikers van de diensten van De Reüniecommissie of andere onrechtmatige gedragingen van derden.

6. Privacy

Jouw privacy is belangrijk en daarom gaat De Reüniecommissie zorgvuldig met jouw gegevens om.

6.1 De Reüniecommissie beschermt jouw persoonsgegevens volgens het geldende recht in Nederland en meer in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.2 De Reüniecommissie kan gegevens van jouw gebruik (logins, activiteit, etc.) anoniem en statistisch verwerken om haar dienst te verbeteren en om onderzoek te doen naar hoe mensen leren.

6.3 De Reüniecommissie zal medewerking verlenen aan verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.

6.4 Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor met welke andere gebruikers van de diensten van De Reüniecommissie jij jouw gegevens en persoonsgegevens deelt of welke personen jij uitnodigt voor bepaalde reünies.

6.5 Je geeft ondubbelzinnig toestemming aan De Reüniecommissie om jouw gegevens te gebruiken voor het organiseren van een concrete en specifieke reünie, maar ook om deze te bewaren voor eventuele volgende reünies, al dan niet vanuit dezelfde herenigende organisatie.

7. Opschorten en staken dienstverlening

In bijzondere gevallen mag De Reüniecommissie de diensten aan jou opschorten of staken.

7.1 In aanvulling op andere rechtsmiddelen die haar ten dienste staan, is De Reüniecommissie op elk moment en zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met haar diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderende dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder wanneer je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of de wet of wanneer De Reüniecommissie van mening is dat jouw handelen schadelijk kan zijn voor jezelf of voor anderen.

7.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van De Reüniecommissie wordt beëindigd, om welke reden dan ook, dan zal De Reüniecommissie niet aansprakelijk zijn voor schade die hieruit voortvloeit.

8. Content van derden

De Reüniecommissie heeft geen invloed op de content die door derden via de diensten ter beschikking wordt gesteld.

8.1 Het is mogelijk dat de diensten van De Reüniecommissie berichten, content, applicaties en diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid daarvan impliceert niet dat De Reüniecommissie deze applicaties, inhoud en diensten heeft gecontroleerd of heeft goedgekeurd. De Reüniecommissie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van de applicaties, inhoud en diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de diensten van De Reüniecommissie.

9. Aansprakelijkheid

De Reüniecommissie streeft naar de perfecte levering van haar diensten, maar mocht er desondanks toch schade ontstaan, dan is De Reüniecommissie niet in alle gevallen aansprakelijk.

9.1 De Reüniecommissie is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen het delen van en de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die via de diensten van De Reüniecommissie beschikbaar worden gesteld. Evenmin is De Reüniecommissie aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan bij deelname aan de door De Reüniecommissie georganiseerde evenementen. Jouw deelname aan evenementen is met andere woorden voor eigen risico. Evenmin is De Reüniecommissie aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer een evenement wordt afgelast, ongeacht de reden daartoe.

9.2 De Reüniecommissie is niet aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van overmacht (waaronder hacking of aanvallen van derden of schade toegebracht door andere reünisten of deelnemers) of een toerekenbare tekortkoming van haar toeleveranciers of uit onrechtmatige daad van haar toeleveranciers, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.3 De Reüniecommissie is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten die De Reüniecommissie verricht en/of jouw gebruik van de website en/of jouw deelname aan evenementen.

9.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze gebruiksvoorwaarden gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Reüniecommissie of haar bedrijfsleiding.

10. Prijzen/aanbiedingen

10.1  Alle aanbiedingen van De Reüniecommissie zijn vrijblijvend en De Reüniecommissie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

10.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.

10.3 De Reüniecommissie kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

10.4 De Reüniecommissie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft De Reüniecommissie, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

10.5 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is De Reüniecommissie niet aansprakelijk.

10.6 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is De Reüniecommissie gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

11. Gebruik van De Reüniecommissie Tickets

11.1 De Reüniecommissie. Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

11.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

11.3 Afnemers van tickets dienen deze, ook na het betreden van het evenement, op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het evenement heeft tevens het recht om een persoonlijke identificatie te vragen.
 11.4 Tickets mogen niet doorverkocht worden tenzij de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement dit toestaan. Als dit is toegestaan dient de Reüniecommissie bij doorverkoop onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van de persoonlijke gegevens van de nieuwe eigenaar van het betreffende toegangsbewijs.

11.5 Het is verboden om tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het evenement of de beurs en van De Reüniecommissie.

11.6 Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van ticket nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

12.  Annulering en teruggave

12.1 Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal De Reüniecommissie trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal De Reüniecommissie haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

12.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. De Reüniecommissie is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.

12.3 De Reüniecommissie is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator De Reüniecommissie daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan De Reüniecommissie zijn voldaan kunnen plaatsvinden via De Reüniecommissie.

12.4 Bij onvoorziene omstandigheden voor de bezoeker waardoor het onmogelijk is te komen, kan de Reüniecommissie tot een maand voor de reünie uit coulance de kaart annuleren en terugbetalen. Hiervoor worden dan wel € 5,95 administratiekosten gerekend. 

13.  Betalingen

De Reüniecommissie accepteert iDEAL, Creditcard en Paypal betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

14.  Levering

14.1 De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Tickets worden na betaling ook als PDF-document gepresenteerd op het computerscherm van afnemer. Afnemer dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement.

14.2 De door De Reüniecommissie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zoverdat noodzakelijk is.

15. Overige bepalingen

15.1 Op alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de diensten van De Reüniecommissie is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van De Reüniecommissie is uitsluitend bevoegd om hiervan kennis te nemen.

15.2 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door De Reüniecommissie op elk gewenst moment worden gewijzigd. Op de website van De Reüniecommissie is de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Indien je na het ontvangen van een e-mail over het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden het gebruik van de diensten van De Reüniecommissie voortzet, dan aanvaard je de aanpassingen onherroepelijk.

15.3 Als je de licentie van de gebruiksvoorwaarden wilt opzeggen kun je dit doen door het contactformulier op de website in te vullen. Hierna zal de Reüniecommissie ervoor zorgen dat jouw account verwijderd wordt.

15.4 De eventuele nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.